200809 Nikon 031

200809 Nikon 038

200809 Nikon 051
M'enfin, Mademoiselle, ne restez pas au milieu !

200809 Nikon 052

200809 Nikon 054