170218 Nikon 031
Paréidolie : Poisson ?

170218 Nikon 032

Oiseau ?

170218 Nikon 033

 Oiseau ?

170218 Nikon 035

Oiseau ?

170218 Nikon 036
Koala à nez rouge ?