160408 Nikon 088
Une enseigne canon !

160408 Nikon 089

160408 Nikon 090
Penny lane ?