160410 Nikon 038

160410 Nikon 041

160410 Nikon 043
.
.. que le Midi toulousain...